ASOCIACE APD

    

Asociace dovozců a velkoobchodních prodejců drtičů potravinových odpadů
    

     

 MÉDIA

STANOVY ASOCIACE 03.07.2007


STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB - ASOCIACE DOVOZCŮ A

VELKOOBCHODNÍCH PRODEJCŮ DRTIČŮ POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

I. Název a sídlo
1. Název zájmového sdružení:
Asociace dovozců a velkoobchodních prodejců drtičů potravinových odpadů (dále jen “Asociace”)
 
2. Sídlo Asociace:
Husova 18, 684 01 Slavkov u Brna
 
3. Právní postavení:
Asociace je právnickou osobou, vzniklou podle ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku, jako zájmové
sdružení právnických osob, zapsané do registru sdružení.

II. Charakteristika a předmět činnosti
1. Asociace je profesním, dobrovolným, zaměstnavatelským a nezávislým sdružením právnických a fyzických
osob - podnikatelů v oblasti dovozu a distribuce drtičů potravinových odpadů s působností na území České
republiky.

2. Cílem činnosti Asociace je podpora a obhajování oprávněných zájmů členů v dané oblasti činnosti a péče
o jejich profesní zájmy a odborný růst, dále podíl na tvorbě a realizaci hospodářské politiky státu v
zahraničí.

3. K dosažení těchto cílů Asociace:
3.1. poskytuje svým členům odborné informace a služby,
3.2. pečuje o podporu dobrého jména odvětví na veřejnosti i před orgány státní správy,
3.3. financuje vybrané projekty a programy Asociace.

4. Předmětem činnosti Asociace je zejména:
4.1. vypracovávání kvalifikovaných stanovisek a doporučení pro orgány státní správy připravující tvorbu
obecně závazných právních předpisů, týkajících se právní regulace těchto oblastí:
4.1.1. celní a licenční politiky,
4.1.2. dotací a subvencí,
4.1.3. státních zakázek,
4.1.4. daní a poplatků,
4.1.5. zaměstnanosti,
4.1.6. dalších, souvisejících s odpadovým hospodářstvím,
4.2. formulace společných ekonomických a jiných oprávněných zájmů svých členů,
4.3. poskytování služeb svým členům v oblasti právní, finanční, cenové, daňové, zahraničně obchodní,
technologické, organizace řízení, jakož i vzdělávání v těchto oblastech,
4.4. spolupráce s obdobnými profesními organizacemi v ČR i v zahraničí a podpora rozvoje zahraničně
obchodních styků svých členů,
4.5. podpora růstu prodeje drtičů potravinových odpadů v České republice,
4.6. shromažďování, analýza a distribuce odborných informací v oblasti odpadového hospodářství členům
Asociace.

III. Vznik a zánik členství
1. Členství v Asociaci je dobrovolné, řádným členem se může stát každá právnická osoba, která má o
členství zájem a splňuje níže uvedené podmínky jeho vzniku.

2. Podmínky vzniku členství:
2.1. u zakládajících členů je podmínkou vzniku členství splnění těchto náležitostí:
2.1.1. souhlas s obsahem zápisu ustavující schůze a jeho podpis statutárním orgánem,
2.1.2. souhlas se stanovami Asociace,
2.1.3. předložení dokladu o zaplacení členského příspěvku.
2.2. u ostatních členů, kromě podmínek uvedených v odst. 2.1.2. a 2.1.3. jsou dalšími podmínkami vzniku
členství:
2.2.1. podání písemné přihlášky do Asociace,
2.2.2. rozhodnutí sněmu prostou většinou přijetí za člena.
2.3. Při nesplnění kterékoli z těchto podmínek členství nevznikne.

3. Zánik členství:
Členství zaniká:
3.1. vystoupením člena na základě výpovědi doručené prezídiu po uplynutí jednoměsíční lhůty ode dne
jejího doručení,
3.2. vyloučením člena, který neplní své povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutím sněmu na základě
návrhu prezídia Asociace. K tomuto návrhu se předloží stanovisko dozorčí rada.

IV. Výše a způsob zaplacení členského příspěvku
1. Výše jednorázového členského příspěvku činí 20.000,-Kč. Tento jednorázový členský příspěvek je
zájemce o členství v Asociaci povinen zaplatit na účet Asociace ještě před projednáváním jeho žádosti v
prezídiu.
2. Roční členský příspěvek je splatný k datu 31.1. daného roku na základě faktury, které členům zasílá
prezídium Asociace.
3. Výši členského příspěvku nově přistupujících členů se stanovuje na základě rozhodnutí sněmu prostou
většinou.

V. Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Asociace má právo:
1.1. podílet se na činnosti Asociace,
1.2. hlasovat na sněmu (platí pouze pro řádné členství),
1.3. podávat návrhy, připomínky a dotazy k bodům programu projednávaných sněmem Asociace
1.4. vyjadřovat se k činnosti Asociace,
1.5. navrhovat kandidáty do orgánů Asociace,
1.6. používat logo asociace
2. Každý člen Asociace je povinen:
2.1. napomáhat podle svých možností realizaci předmětu činnosti Asociace uvedeného v čl.II těchto stanov,
2.2. dodržovat stanovy Asociace a ostatní vnitřní předpisy,
2.3. svou činností přispívat k dobrému jménu Asociace.
2.4. plnit usnesení sněmu Asociace,
2.5. vystupovat v souladu s cíli a posláním Asociace, hájit a prosazovat její zájmy a chránit dobré jméno
Asociace a jejích členů.
 
VI. Orgány Asociace a jejich působnost
Orgány Asociace jsou: sněm Asociace, prezídium Asociace a dozorčí rada Asociace.
1. Sněm Asociace je nejvyšším orgánem Asociace, je tvořen zástupci jejích členů, schází se nejméně jednou
ročně na řádném sněmu konaném do konce měsíce dubna a dále vždy, rozhodne-li tak prezídium nebo
požádá-li o svolání dozorčí rada nebo nejméně 50% členů Asociace a navrhne program jednání
mimořádného sněmu.
1.1. Sněm svolává prezidium.
1.2. Pozvánka na sněm musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Zasílá se
elektronickou poštou odeslaným nejméně dvacet dnů před konáním sněmu a zveřejňuje se na webových
stránkách Asociace.
1.3. Mimořádný sněm svolává prezidium s navrženým programem jednání do 30 dnů ode dne obdržení
žádosti o jeho svolání. Pokud prezidium nesvolá mimořádný sněm v uvedené lhůtě, jsou členové Asociace,
kteří o svolání žádají, oprávněni svolat sněm sami.
1.4. Sněm je usnášení schopný, jestliže je přítomno nejméně 80 % všech členů Asociace. Sněm rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů s výjimkou bodu 1.10.1. a 1.10.5. tohoto článku, k jejichž schválení je
nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů Asociace.
1.5. Jednotliví členové jsou na sněmu zastoupeni svými statutárními zástupci nebo zmocněnci na základě
plné moci.
1.6. Jednání sněmu řídí prezident Asociace nebo osoba pověřená prezidiem.
1.7. Na řádném sněmu se nejdříve hlasuje o návrhu prezídia. Pokud tento návrh získá potřebnou většinu
hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh prezídia nebude schválen, hlasuje se o
návrzích členů Asociace v pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předloženy. Získá-li některý z
těchto návrhů potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.
1.8. Na mimořádném sněmu se hlasuje nejdříve o návrhu člena (členů) Asociace, kteří o svolání
mimořádného sněmu požádali. Pokud tento návrh získá potřebnou většinu, o dalších návrzích se již
nehlasuje. V případě, že tento návrh nebude schválen, hlasuje se o návrhu prezídia a nebude-li ani tento
návrh schválen. hlasuje se o dalších návrzích členů Asociace v pořadí, v jakém byly předneseny nebo
písemně předloženy. Získá-li některý z těchto návrhů potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již
nehlasuje. 1.9. Do působnosti sněmu patří :
1.9.1. schvalování změn stanov Asociace,
1.9.2. schvalování koncepcí činnosti Asociace předložených prezídiem,
1.9.3. schvalování rozpočtu a ročního závěrečného vyúčtování předloženého prezídiem,
1.9.4. odvolání a volba nových členů prezídia a dozorčí rady Asociace podle článku VI, odst. 2,
1.9.5. rozhodnutí o zániku nebo likvidaci Asociace,
1.9.6. odvolání a volba likvidátora,
1.9.7. odvolání uchazeče o členství v Asociaci proti rozhodnutí prezídia o zamítnutí členství,
1.9.8. další záležitosti, které si vyhradí.
1.10. O jednání sněmu se do 21 dnů po jeho konání vyhotovuje zápis, podepsaný dvěma ověřovateli a
zapisovatelem.
 
2. Prezídium Asociace Je nejvyšším řídícím orgánem Asociace a má nejvýše tři členy. Je tvořeno
prezidentem Asociace a dvěma viceprezidenty Asociace. Prezidium může sestavovat odborné komise nebo
oslovovat jednotlivé odborníky. Prezídium je jmenováno zakladateli při na ustavující schůzi, volba a odvolání
členů prezídia náleží do pravomoci sněmu Asociace
2.1. Volební období prezídia je 1 rok, opakovaná volba je možná.
2.2. Prezídium je kolektivním orgánem, rozhoduje ve sboru většinou hlasů všech přítomných členů, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
2.3. Práva a povinnosti prezídia Asociace:
2.3.1. prezidium rozhoduje o všech záležitostech Asociace mezi sněmy ve smyslu závěrů a plánů
schválených sněmem,
2.4.2. prezídium předkládá sněmu ke schválení koncepce činnosti Asociace, rozpočet na příslušný
kalendářní rok a závěrečné vyúčtování,
2.4.3. prezidium rozhoduje i v dalších věcech, které si vyhradí a které nejsou svěřeny sněmu nebo dozorčí
radě,
2.4.4. prezidium vykonává usnesení sněmu,
2.4.5. prezidium svolává sněm a navrhuje program řádného sněmu,
2.4.6. prezidium schvaluje strukturu výkonného aparátu Asociace a rozsah jeho pravomocí,
2.4.7. prezidium uděluje souhlas k členství v Asociaci a navrhuje sněmu vyloučení člena při závažném
porušení stanov Asociace.
2.5. Práva a povinnosti členů prezídia:
Člen prezidia je povinen:
2.5.1. Vystupovat v souladu s cíli a posláním Asociace, hájit a prosazovat jeho zájmy a chránit dobré jméno
Asociace a jejích členů.
2.5.2. Plnit úkoly mu svěřené v řádných termínech.
2.5.3. Zúčastňovat se jednání prezídia.
Člen prezidia je oprávněn:
2.5.4. Hlasovat na prezídiu.
2.5.5. Předkládat podněty a návrhy pro činnost Asociace a souladu s jejími cíli a posláním.
2.5.6. Účastnit se všech jednání Asociace.
2.5.7. Kontrolovat plnění usnesení prezídia nebo sněmu.
2.5.8. Člen prezídia může vykonávat funkci ve statutárních orgánech obdobných sdruženích jako je Asociace
pouze se souhlasem prezídia; o této skutečnosti je povinen prezídium předem informovat a vyžádat si jeho
souhlas. Prezídium o této skutečnosti informuje nejbližší sněm.
 
3. Prezident Asociace Je výkonným orgánem Asociace. V jeho nepřítomnosti jej zastupují viceprezidenti
podle určeného pořadí. Prezident zastupuje Asociaci navenek.
3.1. Prezident odpovídá prezídiu za stav Asociace v plném rozsahu.
 
4. Dozorčí rada
4.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Asociace.
4.2. Dozorčí rada je dvoučlenná a je volena sněmem tak, aby členy dozorčí rady nebyli zvoleni zástupci těch
členů Asociace, kteří mají zastoupení v prezídiu Asociace.
4.3. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opakovaná volba je možná.
4.4. V čele dozorčí rady je předseda, volený členy dozorčí rady.
4.5. Práva a povinnosti dozorčí rady
4.5.1. Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně.
4.5.2. Nejméně jednou za půl roku a nebo vždy, když o to požádá prezídium nebo dozorčí rada, se koná
společné jednání prezídia a dozorčí rady
4.5.3. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Asociace a předkládá sněmu svou vlastní zprávu.
4.5.4. Dozorčí volí a odvolává prezidenta a viceprezidenty Asociace.
4.5.5. Dozorčí rada se vyjadřuje k zásadním koncepčním materiálům, předkládaných prezídiem sněmu,
4.5.6. Dozorčí rada má právo požádat prezídium o svolání mimořádného sněmu. Pokud tak prezídium v
předepsaných lhůtách neučiní, má právo svolat mimořádný sněm.
 
VII. Majetek Asociace
Majetek Asociace tvoří hmotná a nehmotná aktiva získaná činností, z členských příspěvků a ostatních příjmů
Asociace.
 
VIII. Hospodaření Asociace
1. Asociace hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rozpočet je sestavován vždy na příslušný kalendářní rok.
2. Asociace vede účetnictví a evidenci majetku podle obecně závazných právních předpisů.
 
IX. Jednání za Asociaci
Jménem sdružení jednají navenek předseda, vicepředseda a to vždy dva z nich společně.
Jménem sdružení se předseda a místopředsedové podepisuji tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu
sdružení připojí svůj podpis vždy dva z nich.
 
X. Způsob zániku Asociace
1. Asociace zaniká rozhodnutím sněmu.
2. Majetek Asociace může přejít na právního nástupce.
3. Pokud majetek nepřechází při zániku Asociace na právního nástupce, musí být provedena likvidace
majetku ve smyslu platné právní úpravy.
4. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný sněmem.
5. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Asociace rovným dílem.
 
XI. Logo Asociace
Řádný člen Asociace je oprávněn používat na základě smlouvy a za úhradu logo Asociace.
 
XII. Ustanovení závěrečná
1. Asociace může být členem organizací v ČR i v jiných zemích.
2. Může být členem jiných asociací vyjma asociací se stejným zaměřením (dovoz a velkoobchod drtičů
potravinových odpadů)
3. Tyto stanovy nabývají účinnost po schválení sněmem Asociace dnem ………………
 
Ve Slavkově u Brna dne: 24.5.2007