ASOCIACE APD

    

Asociace dovozců a velkoobchodních prodejců drtičů potravinových odpadů
    

     

 MÉDIA

ARCHÍV PRO KATEGORII 'TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ'


Používejte drtiče: je to ekologické, pohodlné a legální                         5.4.2016

V domácnostech je už dlouho zvykem, že jsou zbytky jídla splachovány do záchodu.
Zbytky jídla tvoří  až z 80 % voda. Právě proto je pochopitelné, když se tyto zbytky odstraní společně s odpadní vodou. Pokud tyto zbytky jídla před spláchnutím podrtíme, nakrmíme čistírnu odpadních vod kvalitním biologickým materiálem plným živin a navíc správně rozmělněným, aby se dal dobře zpracovat.

Odpadní voda z drtiče není nic speciálního, neznámého nebo nebezpečného.
Obsahuje totiž zcela stejné složky, jako když uděláte potřebu na WC.

Používání drtičů zbytků jídla v domácnosti žádné ministerstvo nezakázalo.
Celá snaha o vyhlášení zákazu drtičů je dílem soukromých firem, provozujících kanalizace.
Odpadní voda z drtičů nepřekračuje limity určené kanalizačním řádem, který tyto firmy vydávají.
Protože nemají reálné důkazy o škodlivosti používání drtičů, není důvod drtiče zakazovat.

Instalace drtiče do kuchyně je nejlepším řešením, jak se zbavit mokrých zbytků jídel ekologickou cestou.
Není potřeba tento rychle se rozkládající materiál nikam odvážet, protože odtéká průběžně spolu s ostatní odpadní vodou z domácnosti a v čistírně odpadních vod je následně zpracován na elektrickou energii a hnojivo.

Drtič zbytků jídel je řešení velice elegantní, logické a nejméně náročné na čas a investice.
Používejte drtiče: je to ekologické, pohodlné a legální.


VELKÁ BRITÁNIE NAŠLA RECEPT NA VYUŽITÍ KUCHYŇSKÉHO                                     22.01.2008
BIOLOGICKÉHO ODPADU

(Praha 21. ledna 2008) Rady Hrabství Worcestershire a Herefords se před časem rozhodly zadat
komplexní výzkumný úkol, který zhodnotí možnosti zpracovaní a využití kuchyňského
potravinového odpadu. Tamní národní auditorská kancelář ve své závěrečné zprávě uvedla, že
v budoucnosti nemají hrabství šanci dosáhnout limitů požadovaných Evropskou Unií, pokud se
budou zaměřovat pouze na recyklaci biologicky odbouratelného odpadu. Limity stanovené
Evropskou Unií o omezování skládkování biologického odpadu jsou totiž velmi přísné.
Jednotlivé alternativy zpracování kuchyňského potravinového odpadu v Hrabstvích
Worcestershire a Herefords byly detailně zhodnoceny po stránce: vlivu na životní prostředí,
hodnoty potenciálu globálního oteplování, jejich ekonomické efektivnosti a použitelnosti ve
vztahu ke stávající infrastruktuře (co nejmenší investice pro jejich zavedení). Výsledky studie
byly zveřejněny v červnu roku 2007 a Asociace APD je má k dispozici.
   
Hrabství Herefordshire a Worcestershire se stala průkopníky ve způsobu zpracování kuchyňského
potravinového odpadu. Při svém pilotním projektu osazení 30% domácností drtiči si odborníci v praxi ověřili
veškeré vlivy drtičů na jednotlivé složky infrastruktury, životní prostředí a ekonomiku. Podle Asociace APD
by bylo užitečné převzít výsledky této náročné terénní studie od jedné ze zemí EU, která se potýkala se
stejným problém “kam s biologickým odpadem”.
   
“Při použití drtičů už není třeba dalších investic od obcí, protože dopravní cesty jsou již k dispozici a
“dopravníkem” je obyčejná odpadní voda. Proto není nutné zajišťovat ani časté svozy nákladními auty -
tedy žádná spotřeba pohonných hmot, žádné emise z dopravy a návazně snížení skleníkového efektu.
Vytříděním potravinového odpadu z ostatního suchého odpadu se také sníží množství hlodavců u kontejnerů
a popelnic a zvýší se hygiena prostředí v kuchyních. Dalším plusem je, že nevznikají alergenní látky při
zahnívání odpadu v koši a tím pádem se nám v domácnostech sníží i množství hmyzu”, řekla Ing. Renáta
Bendová, předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů.
   
Asociace dovozců drtičů nabízí spolupráci při přípravě i realizaci projektu, jaký byl proveden ve Velké
Británii. Již nyní je totiž jasné, že v Česku nemáme šanci dodržovat postupně tvrdší a tvrdší limity při
eliminaci biologického odpadu mimo skládky a hrozí nám obrovské sankce v cílových letech 2010, 2013 a
2020, pokud nevyužijeme všech možných metod zpracování potravinového odpadu. Výsledky z Velké
Británie jsou přesvědčivé a velmi výrazně podpořily názor, že využívání drtičů potravinových odpadů pro
zpracování kuchyňského potravinového odpadu podporuje třídění odpadů “u zdroje” a je součástí celého
konceptu eliminace této obtížné a rychle se kazící části biologického odpadu. Je zajímavou alternativou po
stránce vylepšení ekonomické bilance na čistírnách odpadních vod.
  
“Pokud nebude vůle tyto výsledky přímo převzít, bylo by žádoucí provést podobný pilotní průzkum v některé
oblasti České republiky”, říká místopředseda Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů Petr Chodura.
  
Asociace APD bude o nových trendech a výzkumech při likvidaci bioodpadů i nadále
informovat nejen média, ale také všechny zainteresované státní i privátní instituce v České
republice.

ASOCIACE DOVOZCŮ A PRODEJCŮ DRTIČŮ POTRAVINOVÝCH ODPADŮ                     03.09.2007
REAGUJE NA INICIATIVU PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU

(Praha 03. září 2007) Asociace APD – Asociace dovozců a prodejců drtičů potravinových odpadů
reaguje na iniciativu pražského magistrátu. Radnice hlavního města konečně pochopila, jaké
nebezpečí představují bioodpady a tak úředníci hodlají vyhlásit speciální anketu, v níž se mají
Pražané vyjádřit, zda mají zájem o třídění bioodpadů podle tzv. Německé metody.
  
Pokud se obyvatelé metropole rozhodnou oddělovat komunální odpad od bioodpadu, budou následovat
další kroky, jako je informační kampaň, zřizování sběrných míst a kompostáren a v neposlední řadě spuštění
systému, podle kterého bude fungovat svoz velkoobjemových kontejnerů. Asociace APD vítá jakoukoli
moderní a osvědčenou formu likvidace bioodpadů. I v tomto případě je ale potřeba obyvatelům hlavního
města sdělit, že Německá metoda není dokonalá a má mnoho slabin. Asociace APD má výsledky již
uskutečněného projektu v Německu – tzv. Hannoverskou studii.
  
,,Nejde totiž jen o to postavit na ulici specielní kontejner, ale je nutné následně obsah těchno kontejnerů
velmi často svážet a poté ho mít kde účelně zpracovat. Zdůrazňuji slovo účelně, protože každá činnost má
smysl pouze tehdy, pokud má nějaký rozumný výstup, tedy produkt ekologický a zároveň ekonomický“,
řekla Ing. Renáta Bendová, předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů.
  
Je velmi dobré sledovat zůsob zpracování tohoto problematického odpadu v zemích, kde je tříděný sběr
zaveden již dlouhodobě. Velmi dobrým příkladem je Německo. Asociace APD proto čerpala informace o
průběhu zpracování potravinového odpadu ze studie University Hannover, která detailně rozebírá situaci v
odpadovém hospodářství v Německu. Některé problémy stávajícího systému jsou:
- vznik zápachu během všech kroků procesu (sběr, doprava, zpracování)
- vzrůstající podíl biologicky neodbouratelného odpadu v bio-kontejnerech
- vysoký podíl obsahu vody v bio-odpadu = vysoká hmotnost = vysoké náklady na dopravu
- nemožnost domovního kompostování
- nedostatek prostoru pro kontejnery na bio-odpad
- neuspokojivá četnost svozů bio-odpadu
- nekontrolovatelné biochemické procesy na skládkách => vyluhování => průsaky výluhů
- nezjistitelné množství potravinového odpadu (bio-odpadu) spláchnutého do záchodů
   
Většina z výše uvedených problémů je způsobena potravinovým odpadem, jehož hlavním znakem je velký
obsah vody a vysoké organické zatížení. Konečně by pomohlo snížení objemu potravinového odpadu ve
stávajícím systému „sběr-doprava-zpracování“ domovního odpadu k minimalizaci těchto problémů.
   
Asociace APD nabízí jinou alternativu. ,,Používání drtičů potravinových odpadů dává obecně možnost
kontrolovatelného třídění u zdroje s tzv. předzpracováním potravinového odpadu.
Při řešení situce v odpadovém hospodářství je nutné nezaměňovat aktivitu s efektivitou a brát v komplexním
pohledu v úvahu všechny alternativy recyklace biologického odpadu“, říká místopředseda Asociace dovozců
drtičů potravinových odpadů Petr Chodura
   
Asociace APD bude nadále velmi pečlivě sledovat a odborně komentovat veškeré kroky magistrátů a radnic
v Č.R., které se budou týkat metod a způsobů likvidace nebezpečných bioodpadů.

VYJÁDŘENÍ ASOCIACE K VÝSLEDKŮM VÝZKUMNÉHO ÚKOLU Č.3651                       27.08.2007
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO TGM V PRAZE

Dílčí průběžné výsledky vyvrátily tvrzení zástupců SOVAK (Sdružení provozovatelů vodovodů a kanalizací),
že instalace drtičů představuje ohrožení pro ČOV.
Testovaná domovní ČOV bez problémů zvládla nejen zatížení odpovídající použitívání drtiče v domácnosti,
ale dokonce zvládla i testovací přetížení odpovídající dvojnásobku základní hodnoty a ačkoli se
předpokládalo, že dojde z kompletnímu zhroucení ČOV v důsledku přetížení při zvýšení látkového zatížení o
50%, tento předpoklad se nesplnil a ČOV funguje dále. Zdůrazňuji, že testy byly prováděny přímým
dávkováním do domovní ČOV, dimenzované pro domácnost. To, na co si stěžují kanalizační firmy ohledně
drtičů v klasické kanalizační síti, představuje pouze desetiny promile zátěže pro danou komunální ČOV.
Pokud jim na jejich ČOV něco nefunguje v důsledku čehož překračují limity pro ně stanovené, není to vinou
drtičů.
Musíme s ohledem na uvedená měření VÚV TGM znovu zdůraznit: drtiče nezpůsobují problémy
v kanalizační síti ani na ČOV. Pokud chtějí členové SOVAK zakazovat a pokutovat používání
drtičů, měli by předložit výsledky měření, které by je k tomu opravňovaly. Jinak jsou jejich
prohlášení a (v případě zastrašování v mediích) jejich jednání protiprávní.

ing.Renáta Bendová (předsedkyně APD)


ASOCIACE APD SPUSTILA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY                                                30.07.2007

(Praha 30.července 2007) Asociace dovozců a prodejců drtičů potravinových odpadů chce
poskytovat dostupné informace široké veřejnosti, státním institucím i médiím. V těchto dnech
proto byly spuštěny webové stránky na adrese : www.asociaceapd.cz
Na tomto serveru jsou k dispozici všechna aktuální témata, která se týkají fungování Asociace
APD i kuchyňských drtičů jako takových.
“Novináři na stránkách www.asociaceapd.cz najdou veškeré tiskové zprávy vydané naší asociací včetně
monitoringů tisku i analogových médií. Víme také, že veřejnost je zmatená unáhlenými a právně
nepodloženými výhrůžkami ze strany některých kanalizačních společností, které chtějí pokutovat majitele
kuchyňských drtičů, přičemž zákon o odpadních vodách nezačleňuje mezi znečišťovatele běžné domácnosti,
ale pouze podnikatelské subjekty. Proto i domácnostem je určen náš nedávno spuštěný server. Chceme být
otevřenou organizací, která nic neskrývá a moderně komunikuje s odbornou veřejností i běžnými zájemci na
nejrůznější témata, řekla Ing. Renáta Bendová, Předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových
odpadů.”

V ČESKÉ REPUBLICE BYLA ZALOŽENA ASOCIACE DOVOZCŮ DRTIČŮ                       09.07.2007
POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

V České republice byla založena Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů.
  
(Praha 18.června 2007) Soukromé společnosti začleněné v Asociaci dovozců drtičů potravinových
odpadů se rozhodly rázně vystoupit proti stále častějším a právně nepodloženým atakům ze
strany některých kanalizačních společností. Jde zejména
o ochranu koncových zákazníků, tedy domácností, které kuchyňský drtič již využívají. Některé
kanalizační společnosti totiž skandálně zastrašují uživatele drtičů udělováním pokut a dalšími
sankcemi. Zákon o odpadních vodách přitom vůbec nezačleňuje domácnosti mezi
znečišťovatele, kam patří pouze fyzické osoby podnikající a osoby právnické, na něž se
vztahují ze zákona určité limity a další povinnosti.
  
“Země, kde má péče o životní prostředí dlouholetou tradici a kde platí velmi přísné požadavky pro likvidaci
bioodpadů, například Spojené státy, Velká Británie a Irsko, nikterak neomezují používání kuchyňských drtičů
v domácnostech již mnoho let. Zkušenosti tamních odborníků na bioodpady s užíváním těchto drtících
zařízení jsou veskrze pozitivní” , říká ing.Libuše Benešová CSc, zástupce šéfa Ústavu ochrany životního
prostředí a mezinárodně uznávaná kapacita z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  
Hlavními cíly Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů je nejen ochrana vlastních podnikatelských
aktivit a ochrana stávajících uživatelů kuchyňských drtičů, ale především vyvolání celospolečenské odborné
debaty na téma “ekologická likvidace bioodpadů“.
V současné době jsme totiž svědky tristního stavu, kdy zákon dostatečně tuto problematiku neřeší. Asociace
dovozců drtičů potravinových odpadů hodlá v nejbližší době oslovit všechna zásadní média v České
republice, státní instituce a zákonodárce s cílem začít řešit nynější patovou situaci a najít legislativní postup,
jak eliminovat biologické odpady a současně chránit životní prostředí. Do tohoto procesu budou zapojeny
také významné osobnosti na problematiku odpadového hospodářství, včetně uznávaných kapacit, což
povede k tomu, že také Česká republika bude patřit mezi vyspělé země s vysokým ekologickým povědomím,
jako jsou Velká Británie, Irsko a další.
   
Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů a její specialisté jsou přesvědčeni, že drcení
ryzího bioodpadu nezpůsobuje odpadním vodám žádné komplikace ale naopak, chrání kanalizace a prostředí
v obytných zástavbách před přemnožením hlodavců a jiných škůdců.
Další informace pro novináře:
Seznam členů asociace dovozců drtičů potravinových odpadů (seřazen abecedně)
  
Zakládající členové:
  
AMET PLUS, s.r.o., Lobezská 2567, 326 00 Plzeň, IČO - 26340453
za firmu vystupuje: prokurista: Michal Gerych
firma je právnická osoba
  
Bond marketing, s.r.o., Husova 18, 684 01 Slavkov u Brna, IČO - 60750706
firmu zastupuje: jednatelka: ing. Renáta Bendová
firma je právnická osoba
   
M.S. Trading Praha s.r.o., Václavkova 12/233, 160 00 Praha 6, IČO - 25743023
firmu zastupuje: jednatel: Jaroslav Holek
firma je právnická osoba
   
TREND PLUS, s.r.o., Křižíkova čp. 53/52, 186 00 Praha 8, IČO - 26198835
firmu zastupuje: jednatel: Jiří Zajac
firma je právnická osoba
   
WELT SERVIS spol. s r.o., Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava, IČO - 25356275
firmu zastupuje: jednatel: Petr Chodura
firma je právnická osoba
   
Kontakty :
Předsedkyně Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů : Ing. Renáta Bendová
 
Mediální zástupce Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů : Daniel Rojan
 

ZALOŽENÍ ASOCIACE APD                                                                                               09.06.2007
Dne 24.5.2007 byla založena asociace APD
  
Důvodem je rostoucí tlak na současné i potenciální zákazníky, kteří již užívají, nebo mají v úmyslu užívat
kychyňský drtič odpadů. V posledních týdnech se v médiích objevily informace, podle nás zavádějící, kvůli
nimž mnoho uživatelů drtičů nabylo pocitu, že jim hrozí statisícové pokuty za to, že kuchyňský drtič je
součástí jejich domácnosti.
   
Tato prohlášení poškozují všechny subjekty, které drtiče dovážejí nebo distribuují. Určité indicie nás vedou k
tomu, že jde o kroky několika provozovatelů – vlastníků kanalizačních firem a jejich lobby. Chceme tímto
naše zákazníky ujistit, že výhružky ohledně pokut jsou nesmyslné, neopodstatněné a navíc nemají právní
oporu ani v jednom zákoně nebo vyhlášce. Problematika odpadového hospodářství je velmi obsáhlé a
složité téma, než se na první pohled zdá. Nabyli jsme dojmu, že tvůrci kampaní namířených proti nám,
chtějí hlavně zastrašit naše zákazníky.
   
Protože chceme pracovat profesionálně, bude novou asociaci v médiích zastupovat mediální zástupce, který
postupně bude vyvracet mýty a pověry o drtičích, a bude na pravou míru uvádět problematiku odpadového
hospodářství v ČR. Do procesu budou zapojeny také významné osobnosti na problematiku odpadového
hospodářství včetně uznávaných kapacit z českých univerzit a my věříme, že se nám díky všeobecné osvětě
povede prosadit a zviditelnit používání drtičů, což bude mít dozajista pozitivní vliv na životní prostředí nás
všech.
   
Kroky asociace a veškerá mediální prohlášení budeme pravidelně zveřejňovat na těchto stránkách asociace.